UBND TT Nho Quan
Thứ năm, ngày 13/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình!

Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025

Thứ tư, 27/03/2024

Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025

Kính gửi:

                   - Trưởng các ngành, đoàn thể thị trấn;

                  - Công chức, chuyên môn thị trấn;

                  - 12 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Nho Quan.

 

Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2030; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 06/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nho Quan về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 87-KH/HU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND huyện về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2025; văn bản số 293/UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện về việc hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với 07 xã, thị trấn liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025.

Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các tổ dân phố liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025, như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo và các tổ giúp việc

Để thực hiện tốt nhiệm vụ lấy ý kiến của Nhân dân là cử tri trên địa bàn thị trấn Nho Quan đảm bảo đúng quy định, nhanh, gọn, chính xác, khoa học. Căn cứ điều kiện cụ thể, UBND thị trấn ban hành các văn bản chỉ đạo: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các tổ thực hiện lấy ý kiến, các tổ giúp việc khác[1]; Kế hoạch chi tiết thực hiện[2].

2. Việc niêm yết danh sách cử tri

- Lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018, Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện việc niêm yết: Từ ngày 27/02/2024

- Trong thời gian niêm yết, nếu danh sách cử tri bị rách, thất lạc, chữ bị mờ… các tổ dân phố báo cáo với Ủy ban nhân dân thị trấn để chỉ đạo kịp thời thay thế, đảm bảo danh sách cử tri được niêm yết liên tục.

- Việc niêm yết danh sách cử tri phải có Biên bản xác nhận thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc niêm yết.

- Trong thời gian niêm yết danh sách cử tri, các tổ dân phố thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách cử tri đảm bảo quyền, nghĩa vụ của công dân.

2. Phiếu lấy ý kiến cử tri

- Phiếu lấy ý kiến cử tri được dùng để lấy ý kiến của các cử tri trong một hộ gia đình. Phiếu lấy ý kiến cử tri được UBND thị trấn lập và in theo mẫu kèm theo[3].

- Trên cơ sở danh sách cử tri đã được niêm yết công khai, các tổ dân phố tổ chức viết họ tên cử tri của từng hộ vào Phiếu lấy ý kiến cử tri theo thứ tự từ chủ hộ gia đình trước đến hết số cử tri trong một hộ gia đình. Phiếu lấy ý kiến cử tri  đóng dấu treo của Ủy ban nhân dân thị trấn ở góc trên cùng bên trái, tại hàng chữ “ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NHO QUAN”  tiến hành bàn giao cho các Tổ lấy ý kiến để thực hiện việc phát phiếu và lấy ý kiến.

- Khi viết Phiếu lấy ý kiến cử tri thống nhất dùng bút bi mực đen, bút bi mực xanh, không dùng bút bi mực đỏ.

3. Tổ chức lấy ý kiến cử tri

3.1. Thời gian lấy ý kiến cử tri

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 29/3/2024.

- Căn cứ số hộ gia đình, điều kiện tự nhiên của từng Tổ dân phố, UBND thị trấn ban hành Quyết định về việc ấn định thời gian cụ thể để lấy ý kiến cử tri đối với từng tổ dân phố trên địa bàn để tổ chức thực hiện.

- Sau khi ấn định cụ thể thời gian lấy ý kiến cử tri đối với từng tổ dân phố, tổ chức tuyên truyền, công khai rộng rãi đến toàn thể nhân dân để cử tri biết và cho ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025.

3.2. Đối tượng lấy ý kiến

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018, Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ.

- Cử tri đủ 18 tuổi cần lưu ý: Tuổi được tính từ ngày sinh đến ngày Tổ lấy ý kiến cử tri đến hộ gia đình để lấy ý kiến cử tri[4].

- Sau khi ấn định thời gian lấy ý kiến cử tri đối với từng tổ dân phố, UBND thị trấn rà soát để đưa vào danh sách cử tri[5].

3.3. Quy trình lấy phiếu

- Các Tổ lấy ý kiến phải trực tiếp đến từng hộ gia đình để lấy ý kiến. Căn cứ số Phiếu lấy ý kiến cử tri, các Tổ lấy ý kiến chia thành viên trong Tổ thành từng cặp (02 người) để tổ chức lấy ý kiến cử tri đảm bảo khách quan, công khai và tổng hợp ý kiến cử tri theo đúng thời gian quy định.

- Việc lấy ý kiến cử tri phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ[6].

- Các Tổ lấy ý kiến hướng dẫn cử tri đánh dấu (x) vào ô đồng ý nếu nhất trí với nội dung Đề án hoặc đánh dấu (x) vào ô không đồng ý nếu không nhất trí với nội dung Đề án, sau đó ký, ghi rõ họ tên và ghi ý kiến khác (nếu có). Trường hợp cử tri vắng mặt thì ghi rõ cột cuối cùng là “cử tri vắng mặt”. Tất cả nội dung trên phải viết bằng bút bi mực đen hoặc bút bi mực xanh, không dùng các loại bút mực đỏ.

4. Việc tổng hợp ý kiến của cử tri

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri tại hộ gia đình, các Tổ lấy ý kiến tổng hợp đầy đủ số Phiếu lấy ý kiến đã phát ra và tổng hợp ý kiến cử tri theo Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến cử tri. Việc tổng hợp ý kiến cử tri tiến hành theo các nội dung sau:

- Mỗi cặp trong Tổ lấy ý kiến thực hiện việc thống kê kết quả lấy ý kiến cử tri trên cơ sở số phiếu được phân công theo cách thức: 01 người đọc Phiếu lấy ý kiến và 01 người ghi vào Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến cử tri.

- Các cặp trong Tổ lấy ý kiến tiếp tục thực hiện việc tổng hợp ý kiến cho đến hết số Phiếu lấy ý kiến được giao. Sau đó cộng tổng của Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến cử tri và lấy kết quả ở các cột thứ (2) (3), (4), (5), (6), (7) để đưa vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri.

- Sau khi tổng hợp xong Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến cử tri, các Tổ lấy ý kiến tiến hành ghi Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri[7]

- Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, các Tổ lấy ý kiến tiến hành niêm phong Phiếu lấy ý kiến cử tri và bàn giao Phiếu lấy ý kiến cử tri, Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến cử tri và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri về UBND thị trấn.

5. Thống kê, báo cáo, lưu trữ

* Tại UBND thị trấn

- Thu hồ sơ từ Tổ lấy ý kiến, mỗi tổ dân phố 01 bộ hồ sơ gồm: Túi niêm phong phiếu; Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến cử tri; Biên bản kiểm phiếu.

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến toàn thị trấn.

-  Lập báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhân dân.

- Đóng gói niêm phong hồ sơ lấy ý kiến toàn thị trấn.

- Lưu trữ hồ sơ lấy ý kiến.

-  Báo cáo UBND huyện và Hội đồng nhân dân thị trấn về kết quả lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã[8].

          6. Tiếp nhập, xử lý kiến nghị về kết quả lấy ý kiến cử tri

Thực hiện theo Điều 15 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ.

7. Kinh phí tổ chức lấy ý kiến

Thực hiện theo Điều 16 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ.

 

[1] Để việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri chính xác, đảm bảo thời gian theo quy định, UBND thị trấn bố trí cán bộ, công chức thành thạo máy vi tính hỗ trợ, giúp đỡ các Tổ lấy ý kiến trong việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến và hoàn thiện Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri.

[2] Trong đó có ngày tổ chức lấy ý kiến cụ thể (do liên quan cử tri do tuổi).

[3] Lưu ý: Phiếu lấy ý kiến cử tri được dùng để lấy ý kiến của các cử tri trong một hộ gia đình được hiểu là 01 tờ Phiếu dùng chung để thực hiện việc đến tận hộ gia đình để lấy ý kiến. Còn mỗi một cử tri được ghi tên trong Phiếu lấy ý kiến được coi là 01 phiếu.

 

[4] Ví dụ:

* Đối với tổ dân phố A được ấn định lấy ý kiến cử tri vào ngày 28/3/2024, thì phải rà soát những người sinh từ ngày 28/3/2006 trở về trước để đưa vào danh sách cử tri và lấy ý kiến cử tri.

 

[5] Thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ.

[6] Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của cử tri

1. Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến cử tri.

2. Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến.

3. Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Trường hợp cử tri không biết chữ hoặc không biết tiếng Việt, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cử tri thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

 

[7] Lưu ý cách ghi Biển bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri như sau:

+ Tại điểm 1 của Biên bản kiểm phiếu lấy kết quả ở cột (3) của Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến;

+ Tại điểm 2 của Biên bản kiểm phiếu lấy kết quả ở cột (4) của Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến;

+ Tại điểm 3, 4 của Biên bản kiểm phiếu lấy tổng số hộ gia đình ở cột (2) của Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến và ghi chú thêm tổng số cử tri vào cuối dòng.

+ Tại điểm 5 của Biên bản kiểm phiếu: Ở phần “Số phiếu hợp lệ” lấy tổng kết quả ở cột (5) cộng với cột (6) của Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến; ở phần “Số phiếu không hợp lệ” lấy kết quả ở cột (7) của Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến;

+ Tại điểm 6 của Biên bản kiểm phiếu lấy kết quả ở cột (5) của Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến;

+ Tại điểm 7 của Biên bản kiểm phiếu lấy kết quả ở cột (6) của Biểu thống kê kết quả lấy ý kiến;

+ Tại điểm 8 của Biên bản kiểm phiếu, các Tổ lấy ý kiến ghi vào Bảng tổng hợp các ý kiến khác của cử tri để kẹp cùng vào Biên bản kiểm phiếu;

+ Biên bản được lập thành 03 bản (01 bản lưu hồ sơ UBND cấp xã, 01 bản kèm theo báo cáo HĐND cùng cấp, 01 bản kèm báo cáo UBND huyện).

[8] Báo cáo trước 17h ngày 29/3/2024; Hồ sơ nộp gồm: (1) Báo cáo kết quả lấy ý kiến; (2) Phụ lục 2 - Biên bản kiểm phiếu; (3) Phụ lục 3 - Biểu thống kê ý kiến cử tri; (4) Bảng tổng hợp các ý kiến khác; (5) Danh sách cử tri vắng mặt.

Thông tin truy cập

Truy cập: 90064

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 66