UBND TT Nho Quan
Thứ năm, ngày 13/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình!

Quyết định Về việc chọn ngày tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thị trấn Nho Quan, giai đoạn 2023 - 2025

Thứ tư, 27/03/2024

Quyết định Về việc chọn ngày tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thị trấn Nho Quan, giai đoạn 2023 - 2025

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NHO QUAN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018, Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND huyện về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2025;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng HĐND&UBND thị trấn.

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thị trấn Nho Quan, giai đoạn 2023 - 2025 vào ngày 28/3/2024 (Thứ năm).

  Điều 2. Căn cứ ngày Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thị trấn Nho Quan, giai đoạn 2023 - 2025, các tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo của thị trấn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

  Điều 3. Các tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị ở thị trấn, cán bộ, công chức thị trấn và Nhân dân trên địa bàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thông tin truy cập

Truy cập: 90028

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 30