UBND TT Nho Quan
Thứ năm, ngày 13/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình!

Tuyên truyền về viêc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính tại Thị trấn Nho Quan

Thứ tư, 27/03/2024

Tuyên truyền về viêc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính  tại Thị trấn Nho Quan

Kính gửi:

 • UB MTTQ và các ngành, đoàn thể của thị trấn;
 • Công an; Ban chỉ huy Quân sự thị trấn;
 • Cán bộ, công chức chuyên môn thị trấn.
 • Toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn Nho Quan.
 

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và đã đạt được những kết quả tích cực: Thủ tục hành chính (TTHC) được đơn giản hoá, thời gian giải quyết được rút ngắn; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về CCHC và tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm trong giải quyết công việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính không ngừng được nâng cao; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc, theo dõi, kiểm tra, giám sát công việc bước đầu đã phát huy được hiệu quả... Năm 2022; chỉ số CCHC của thị trấn xếp thứ 12; xếp loại mức độ chuyển đổi số xếp thứ 2.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, công tác CCHC ở thị trấn vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc còn chưa nghiêm; tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công việc và chất lượng tham mưu ở một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao;

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện Công văn số 277/UBND-VP ngày 26/02/2024 của UBND huyện về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, UBND thị trấn đề nghị các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn thị trấn Nho Quan, thực hiện nghiêm một số nội dung, công việc sau:

1. Triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo

 • Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 
 • Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 
 • Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 
 • Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 
 • Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động công vụ;
 • Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/08/2021 của UBND tỉnh về CCHC tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021- 2030; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện về CCHC huyện Nho Quan giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh, của huyện; 
 • Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
 • Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh và Chỉ thị 04/CTUBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe; 
 • Công văn số 602/UBND-VP7 ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh và Công văn số 2194/UBND-VP ngày 08/11/2023 của UBND huyện về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp;
 • Các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý cán bộ, công chức có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký hộ khẩu, công chứng, chứng thực, đất đai, chế độ chính sách cho người dân…

3. Chủ động nghiên cứu, tích cực đề xuất những sáng kiến, giải pháp, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo về công tác CCHC. Mở rộng các hình thức tuyên truyền CCHC, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức làm việc của cán bộ, công chức trong nhiệm vụ CCHC của thị trấn. Định kỳ, đột xuất kiểm tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để thực hiện các giải pháp khắc phục; theo dõi, giám sát, báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra đối với công tác CCHC theo thẩm quyền nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chỉ số CCHC của địa phương.

4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11/UBND-VP7 ngày 05/01/2024 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; Công văn số 12/UBND-VP7 ngày 05/01/2024 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách TTHC năm 2024; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh, Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND huyện và Quyết đinh số 10/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND thị trấn về Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024.  Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết và tối ưu quy trình giải quyết TTHC, xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC để báo cáo cấp có thẩm quyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

5. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đảm bảo đầy đủ, đúng trình tự, đúng quy định; tăng cường số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; thực hiện lưu trữ hồ sơ khoa học; tham mưu UBND thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, của huyện đề xuất UBND tỉnh công bố TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo đúng quy định. Kiện toàn đội ngũ công chức tại Bộ phận một cửa chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân. 

6. Tích cực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024 và các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về công tác CCHC thị trấn Nho Quan; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

7. Mỗi cán bộ, công chức tuân thủ nguyên tắc thứ bậc và trật tự hành chính; đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh công việc. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức; đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá tại nơi làm việc; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và khi tham gia giao thông. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. (Cá nhân cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm nếu có phản ánh của tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch).

8. Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các đoàn kiểm tra chỉ ra. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ về CCHC; kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công sở của cán bộ, công chức.

Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan đề nghị các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Thông tin truy cập

Truy cập: 90048

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 50